Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cơ cấu bộ máy tổ chức Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, như sau :

  1. Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc .

  2. Phòng chuyên môn: Gồm có 3 phòng:      

   + Phòng Tổ chức – Hành chính;

   + Phòng Đào tạo;

   + Phòng Hoạt động Dịch vụ Hỗ trợ Nông dân;

3. Sơ đồ tổ chức:

 

 

 

 


VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

CÁC MÔ HÌNH HỆ THỒNG THỦY CANH CƠ BẢN HIỆN NAY 18/06/2018 08:00
Hệ thống dạng bấc cho đến nay là dạng hệ thống thủy canh đơn giản...

TIN ĐỌC NHIỀU TIN ĐỌC NHIỀU

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 595987