Chủ trương chính sách Chủ trương chính sách

Về Việc Lãnh Đạo Tổ Chức Đại Hội Nông Dân Các Cấp, Tiến Tới Đại Hội Nông Dân Thành Phố Lần Thứ VIII
Để thực hiện tốt Chỉ thị 13-CT/TW ngày 16/5/2007 của Ban Bí Thư trung Ương "về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ V", Ban Thường vụ thành uỷ yêu cầu:
 
1. Đảng Đoàn Hội Nông dân thành phố, các quận – huyện ủy tại các địa phương có tổ chức Hội Nông dân cần lãnh đạo thực hiện tốt một số việc sau đây:
 
- Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, hội viên nông dân về ý nghĩa và yêu cầu tổ chức đại hội nông dân các cấp lần này là nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò "Trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông  dân, phát triển nông nghiệp đô thị và công cuộc xây dựng nông thôn mới", góp phần xây dựng và bảo vệ tổ chức Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân.
 
- Chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo tổng kết và bản kiểm điểm nhiệm kỳ của ban chấp hành cần kết hợp sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001- 2010; đánh giá đúng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân từng cấp ; phân tích sâu sắc nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan của Hội Nông dân, bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức tập hợp nông dân phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị theo tinh thần Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn" và Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nông dân: từng bước xây dựng giai cấp nông dân thành phố phát triển phù hợp với xu thế đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thành phố; xây dựng tổ chức các cấp hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của hội, đặc biệt là các chi hội và tổ chức Hội ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tổ chức các phong trào thi đưa yêu nước.
 
-Việc chuẩn bị nhân sự ban chấp hành hội các cấp nhiệm kỳ mới cần thực hiện theo Thông báo số 171-TB/TU ngỳa 18/5/2007 của Thường trực Thành ủy, bảo đảm quy trình phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân. Ban chấp hành hội, nhất là chức danh chủ chốt phải là những người thật sự tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu tình hình nông dân, nông nghiệp, nông thôn; có khả năng tập hợp nông dân, được nông dân tín nhiệm.Ở những địa phương trọng điểm về sản xuất nông nghiệp nên giới thiệu cấp ủy viên có đủ tiệu chuẩn ứng cử vào chức danh chủ chốt của tổ chức Hội. Cần chú ý bố trí số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tỉ lệ nữ, tỉ lệ cán bộ cơ sở và cá nhân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại tham gia ban chấp hành.
 
-Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý III/2007; cấp quận- huyện hoàn thành quý IV/2007; cấp Thành phố tổ chức quý II/2008.
 
2/ Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo các địa phương có sản xuất nông nghiệp và các nghành chức năng liên quan, phối hợp hỗ trợ ban chấp hành Hội chuẩn bị nội dung, nhất là cung cấp thông tin làm rõ phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cong nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp đô thị, phát triển nông thôn trên đỉa bàn Thành phố và các huyện, quận có nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để hội nông dân ccá cấp tổ chức đại hội theo tinh thần dân chủ, đoàn kết, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
 
3/ Ban tư tưởng- Văn hoá Thành ủy chỉ đạo các báo- đài tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của Hội, các gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới.
 
4/ Ban Dân vân Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân Thành phố theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện thông tri này ch Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Thông tri này phổ biến đến các chi bộ có tổ chức Hội nông dân.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
NGUYỄN VĂN ĐUA

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Lịch công tác Lịch công tác

Giá cả sp nông nghiệp Giá cả sp nông nghiệp

Đào tạo nghề Đào tạo nghề

Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV... 25/11/2019 15:00
Thông báo cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV nhân rộng mô hình giảm...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 1790076